Het meest magische feest van het jaar staat voor de deur: kerst. Een gezellige tijd om, als het kan, samen door te brengen met vrienden, familie en natuurlijk vooral met het hele gezin! Het is een tijd waarin de bestedingsruimte onder druk staat in gezinnen. Met het Albert Heijn Kerstpakket geeft u een bomvol pakket om de decemberavonden feestelijk door te komen. Dit pakket heeft uitzonderlijke veel producten voor het hele gezin, voor jong en oud.

De waarde van de onderstaande kerstpakketten kunt u aanpassen door producten weg te laten uit het pakket. Heeft u een keuze gemaakt? Bel ons om de bestelling te plaatsen. Kerstpakketten zijn alleen af te halen na 9 december 2022.

Rianne Rovers & Mark van Eijk

Algemene leveringsvoorwaarden


TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van de kerstpakketten transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.


TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

4. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. De wederpartij is aan schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.


ANNULERING

5. Bij schriftelijke annulering binnen 5 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, met in achtneming van twee weken leveringstijd vóór annulering, worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht, vindt de annulering niet binnen bovengestelde termijn plaats, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.


RECLAME

6. Bij aflevering teken beide partijen voor het juiste aantal te ontvangen kerstpakketten. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd dan worden de hoeveelheden vermeld op de afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

7. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

BETALING

8.0 Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.1 Wij berekenen kosten voor de productie van een Kerstpakket en voor verpakkingsmaterialen. Bij het standaard kerstpakket zijn deze kosten inclusief, bij zelf samenstellen worden deze berekend aan de hand van het aantal artikelen. 

9. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

10. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen.
OVERMACHT

11. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze als dan niet door Albert Heijn Nuland is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

12. Wij behouden ons het recht voor artikelen die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

13. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.


LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 16055670.


Zwanenberg Supermarkt Nuland B.V.
Kerkstraat 8
5391 AA Nuland
Nederland

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.